Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 21/06/2022
DE-02 Seguimento e medición
Anexo 1: Modelo de cadro de mando
22/12/2023
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Informe de revisión pola dirección
02/02/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
02/02/2015
MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios
Anexo 1: Plan Anual de Avaliación da satisfacción das usuarias/usuarios
Anexo 2: Ficha Técnica
21/12/2020

 

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 08/04/2016
AC-0201 P1 Matrícula 07/04/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 07/04/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 22/12/2023
DO-0102 Seguimento e melloras das titulacións 22/12/2023
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 11/07/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza
Anexo 1. Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación
21/09/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións
Anexo 1. Plan de promoción do centro
11/07/2013
DO-0203 P1 Orientación ao alumnado e atención ás necesidades específicas de apoio educativo
Anexo 1. Modelo-guía para a elaboración do PAT
22/04/2021
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 11/07/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 11/07/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 21/12/2020

 

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 21/09/2017
PE-02 Xestión do PDI 22/12/2023

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control dos documentos e dos rexistros
Anexo 1. Modelo de procedemento
22/12/2023

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 22/07/2020