Facultade de Fisioterapia

Eleccións

Conforme á Lei orgánica de Universidades 6/2001, do 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, convócanse eleccións de representantes de Xunta de Facultade (persoal docente e investigador sen vinculación permanente, estudantes e persoal de administración e servizos).


Normativa de elecciones a la Xunta de Facultad


Calendario electoral 2019


ProcesoData
Exposición do Censo electoral provisional 20 de novembro
Reclamacións ao Censo electoral provisional Do 21 de novembroal 22 de novembro
Censo electoral definitivo 25 de novembro
Presentación de candidaturas Do 26 de novembroal 2 de decembro
Proclamación das candidaturas provisionais 3 de decembro
Reclamacións á proclamación das candidaturas provisionais Do 4 al 5 de decembro
Proclamación de candidaturas definitivas Sorteo da Mesa Electoral e da Letra para a elaboración de papeletas  electorales 9 de decembro
Campaña electoral Do 10 al 13 de decembro
Votacións na sala de xuntas da Facultade de 11.00 h á 19.00 h 16 de decembro
Proclamación provisional dos resultados electorais 17 de decembro
Reclamacións á proclamación provisional dos resultados electorais Do 18 al 19 de decembro
Proclamación definitiva de resultados electorais 20 de decembro

 

Por recibir menos candidaturas que postos por cubrir dáse por concluído o proceso electoral o 9 de decembro coa proclamación como membros de todos os candidatos/as (véxase nova composición en Xunta de Facultade)