Facultade de Fisioterapia

Inmaculada C. Báez Montero

Inmaculada C. Báez Montero

Profesora Titular de Universidade

Area: Lingua Española

Department of Spanish Language

Research Lines:

  • Ensino e aprendizaxe de lingua española e de signos española
  • Accesibilidade
  • Neurolingüística e psicolingüística

Research Group:

Grupo de Investigación de lengua española & lenguas signadas

Contact Information

Faculty of Philology and Translation

Office 52A
University Campus
36310 Vigo

 

  +34 986 812 349
 

Website at UVIGO

Course 2019-2020: Teaching


1st PERIOD:

Degree in Translation and Interpreting
V01G230V01102 | Lingua: Lingua A1, I: Expresión escrita e oral: Español


2nd PERIOD:

Master in Applied Linguistics
V01M126V01205 | Estratexias e Métodos de Ensino e Aprendizaxe
V01M126V01209 | Ensino da Lingua Oral a Xordos e da Lingua de Signos a Oíntes


Course 2019-2020: Tutorial


1st PERIOD:

Luns: 11:00-14:00 / Martes: 11:00-14:00 / Mércores: 11:00-14:00

2nd PERIOD:

Martes: 16:00-19:00 / Mércores: 16:00-19:00

PERIOD WITHOUT TEACHING:

Por determinar

Período sen Docencia: Martes 10:00-13:00 / Mércores 10:00-13:00

(M: Monday | T: Tuesday | W: Wednesday | Th: Thursday | F: Friday)

TFG Topics


  • Lingüística de corpus e sociolingüística da LSE e xestualidade en linguas orais
  • Ensino e aprendizaxe da lingua oral e escrita como primeira e segunda lingua
  • Documentación de linguas minoritarias

Short CV


TESES DOUTORAIS DIRIXIDAS NA área DA LSE

Ana Mª Fernández Soneira. “A cuantificación na lingua de signos española” 2004

Rayco H. González Montesino.“A estratexia sempre a man: propostas didácticas para a interpretación en lingua de signos” 2016

María Concepción Bao Fente. “O Portafolio europeo de todas as Linguas. Un recurso plural para mellorar e modificar as actitudes lingüísticas cara á lingua de signos española na etapas de educación infantil e primaria” 2017.

TESES DOUTORAIS DIRIXIDAS NA área DE ELE

Paula Reyes Álvarez Bernárdez. “A formación do profesorado de ELE en avaliación auténtica de competencias”, 2014

Mónica Novegil. “Ou primeiro día de clase no proceso de ensinanza-aprendizaxe de segundas linguas: A unidade 0” 2015.

Herminda Otero Doval. “A certificación da competencia comunicativa do español. Do MCER ao GRIDELE” 2016.

Lucía Vázquez. “A interlingua pragmática dos aprendices de ELE: a expresión das manifestacións de queixa e desaprobación. 2004

Marta Peláez Torres. “Estratexias de cortesía en estudantes de ELE. A expresión de desexos e felicitacións.” 2016.

Próximas lecturas (2019):

Eva Freixeiro Ocampo: Neurolingüística e lingua de signos

Sandra Pereira: Ensino da lingua oral en secundaria