Facultade de Fisioterapia

Comisión Permanente

Composición


Equipo Decanal

Luís Alonso Bacigalupe
Decano
Susana Cruces Colado
Secretaria
Inmaculada Anaya Revuelta
Vicedecana de Organización
Mª Dolores González Álvarez
Vicedecana de Calidade
Jorge Juan Figueroa Dorrego
Vicedecano de Relacións Internacionais
Maribel Del Pozo Triviño
Vicedecana de Relacións Internacionais

Profesorado - Sector A

Alberto Álvarez Lugrís
Jorge Luis Bueno Alonso
Ana Luna Alonso
Carmen Luna Sellés
José Montero Reguera

Profesorado - Sector B

Óscar Ferreiro Vázquez

Alumnado

Lara Carrillo Rodríguez
Daniel Veiga López
Raúl Manuel Pérez Álvarez

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Jesús de Andrés Iglesias


Funcións


As funcións da Comisión Permanente están definidas no regulamento de réxime interno da facultade. Son, entre outras, a de colaborar co decano/a na xestión ordinaria do centro, adoptar acordos sobre asuntos que lle foran delegados pola Xunta de Facultade ou efectuar propostas para incluír na orde do día das sesións desta última.


Actas


24/02/2017 | 16/05/2017 | 19/09/2017 | 21/11/2017
01/03/2016 | 12/05/2016 | 15/07/2016 | 06/10/2016